Thông tin cho người bầu

Lên kế hoạch trước để đảm bảo rằng phiếu bầu của bạn được tính vào tháng 11 này. Bạn cần đăng ký bỏ phiếu ba mươi ngày trước cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 vì vậy đừng chờ đợi để xác nhận đăng ký của bạn.

Đăng ký bỏ phiếu ở Texas

Kiểm tra trạng thái đăng ký của bạn và tìm hiểu cách bạn có thể dễ dàng đăng ký bỏ phiếu.

Bắt đầu

Bỏ phiếu ở đâu

Trên giấy chứng nhận Đăng ký Cử tri, bạn sẽ thấy một số khu vực bầu cử. Nơi cư trú của bạn nằm trong một khu hoặc khu vực cụ thể trong quận nơi bạn sẽ bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử.

Tìm vị trí bỏ phiếu của bạn

Cách bình chọn

Giờ bầu cử là 7 giờ sáng đến 7 giờ tối ngày 3 tháng 11 năm 2020 tại tất cả các điểm bỏ phiếu.

Các lựa chọn bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư cũng có sẵn cho một số cử tri bao gồm cử tri quân nhân và cử tri ở nước ngoài, cử tri khuyết tật và các trường hợp cụ thể khác.

Tìm hiểu thêm về bỏ phiếu sớm

Để trực tiếp bỏ phiếu, bạn sẽ cần mang theo một trong bảy loại giấy tờ tùy thân có ảnh được chấp nhận.

Tìm hiểu thêm về những thứ cần mang theo trong Ngày bầu cử
Tiếng Việt
English Español Tiếng Việt